top of page

สมัครงานกับเรา

account.png

ช่างเทคนิค

วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี อายุ 21-26 ปี

engineer.png

ช่างเทคนิค

วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี อายุ 21-26 ปี

 • สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์

  โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่

  ส่วนทรัพยากรบุคคล
  S.C.M. Inter Plas Pack Co., Ltd.

  11/9 หมู่ 8 ถนนวัดคลองตาคล้าย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

  หลักฐานในการสมัครงาน
  - รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • สมัครทางอีเมล์

  ส่งอีเมลพร้อมแนบหลักฐานมาที่ recruitment@scminterplas.com

bottom of page